***ഡിപ്പാര്ട്മെന്റിൻറെയും ബഹു ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻന്റെയും നിദേശങ്ങളെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടു മധ്യവേനലവധിക്കാലത്ത് സ്കൂളുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്ലാസുകൾ നടത്തുന്ന സ്കൂൾ അധികാരികൾ ,പ്രഥമദ്യപകർ ,അദ്ധ്യാപകർ എന്നിവർക്കെതിരേ കർശന ശിക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് .LETTER NO H4/26488/2017/DPI THIRUVANATHAPURAM. DATED 29-04-2017 .... ****
***AEOs PROGRAMME...****
No posts.
No posts.

Featured Posts

GPF Credit card

Followers

Not Listed

Not Listed

Search This Blog

Powered by Blogger.

Importnat News

ഒന്നുമുതൽ എട്ടുവരെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്കു ഇംഗ്ലീഷ് ,കണക്ക് മലയാളം,കല ക്രാഫ്റ്റ് സ്പോർട്സ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ആർജിക്കേണ്ട പഠനനേട്ടം സ്വായത്തമാക്കി എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിലേക്കായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപങ്ങൾ / ജില്ലാപഞ്ചായത്തു എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ അവധിക്കാലത്തു പരിശീലനം നൽകുന്നതിലേക്കായുള്ള പ്രൊപോസൽ തയ്യാറാക്കി അടിയന്തരമായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപങ്ങൾ / ജില്ലാപഞ്ചായത്തിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതും അതിൻറെ റിപ്പോർട് മാർച്ച് 3 തിയ്യതിക്കുമുമ്പായി ഈ ഓഫീസിൽ രേഖമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്‌ (ഡിപിഐ യുടെ കത്തു ഡൗൺലോഡ്സ്സിൽ നിന്നും കാണുക )

ബ്ലോഗിലെ ഇ‍ടതു ഭാഗത്തുള്ള NOON MEAL-School Monitoringഎന്ന ലിങ്കില്‍ ഓരോ ദിവസവും ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം Mid Day Meal Scheme Monitoring System ല്‍ അതാത് ദിവസം എന്‍ട്രി ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ അടുത്ത ക്വാര്‍ട്ടര്‍ മുതല്‍ കണ്ടിജന്‍സി ലഭിക്കില്ലെന്ന് അറിയിപ്പ് ഇതിനാല്‍ ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തുന്നു.
ടെക്സ്റ്റ്ബുക്കുകള്‍ ലഭിക്കുന്ന മുറക്ക് അന്നു തന്നെ ഓണ്‍ലൈനില്‍ എന്റര്‍ ചെയ്യണം.


LATEST DOWNLOADS

Jaiva vaividya park- Directions

DETAILS -VERY URGENT

SPECIAL FEE UTILIZATION-ORDER

STAMP DISTRIBUTION-
clarification

സ്.സി.ഇ.ആർ.ടി - ദേശീയ യോഗ ഒളിമ്പ്യാഡ് -

Your Uploads

TEXT BOOK(Societywise only) 2017-18-URGENT


MID DAY MEAL SCHEME -AADHAR NUMBER

RTI URGENT - TO ALL GOVT & AIDED LP SCHOOLS ONLY

RTI URGENT - TO ALL LP & UP SCHOOLS


No of Visitors

Your IP Address is

No of Online users